Artikelen zoeken

GGZE ontvangt familiester voor triadisch werken

26 oktober 2016 | Giel VerhaeghGGzE ontvangt van het LP GGz de familiester voor gerealiseerde voorwaarden voor triadische samenwerking.

GGzE wil in triaden samenwerken met naastbetrokkenen van cliënten die behandeling en begeleiding krijgen om te herstellen. Lange tijd was het zo dat de naastbetrokkenen op veilige afstand gehouden werden omdat ze eerder gezien werden als oorzaak van psychisch leed dan als partner in zorg. Naastbetrokkenen kunnen constructief bijdragen aan het herstel van de cliënt, maar hebben soms ook zelf aandacht nodig om een nieuwe balans te realiseren in het leven van de cliënt.

Dinie van Maurik, zelf ervaringsdeskundig familielid, kwam op 13 september namens het LP GGz de Familiester uitreiken aan GGz Eindhoven. Marie-Louise Vossen nam namens onze organisatie de onderscheiding in ontvangst en vertelde met trots dat we in de afgelopen jaren, kennelijk succesvol, actief gewerkt hebben aan ‘triadisch samen-werken

Aanvullend merkte Dinie op dat we trots mogen zijn op de geboekte successen, maar dat er ook nog een heleboel meer bereikt kan worden. Dinie vond gebak op zijn plaats en benoemde het half-volle glas als symbool voor een positieve ontwikkeling (op de foto zichtbaar) die optimalisering verdient.

Een selectie van de reeds gerealiseerde successen is:

  • er wordt, door familie-vertegenwoordigers, regulier overleg gevoerd met de Raad van Bestuur en managers van de verschillende divisies,
  • op diverse eenheden is het gebruikelijk dat naastbetrokkenen aanwezig zijn bij de behandelplanbespreking en spelen daar een actieve rol,
  • binnen GGzEindhoven zijn ongeveer 30 ‘aandachtfunctionarissen triadisch samenwerken’ actief,
  • familie-ervaringsdeskundigen maken (in toenemende mate) deel uit van hulpverleningsteams (de voorbereiding voor een functieprofiel en een vacaturetekst is gestart).

Marie-Louise sprak over het belang van de samenwerking op de werkvloer voor succesvol herstel, maar onderkent ook nut en noodzaak van het borgen van triadische samenwerken en familiebeleid in onze organisatie. Zo werden de gerealiseerde ijkpunten voor het behalen van de familiester gememoreerd:

1. de familieraad (bij ons ingevuld door Labyrint in Perspectief) met lokale deelraden,

2. de klachtenregeling voor naastbetrokkenen,

3. de familievertrouwenspersoon

4. de structurele aandacht in de organisatie voor naastbetrokkenenbeleid.

Bijgaande foto’s getuigen van dit heuglijke feit.


De ‘trofee’ zal een mooie plek krijgen waar deze blijft getuigen van het feit dat Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven de samenwerking met naastbetrokkenen een warm hart toedraagt en van grote betekenis acht voor een succesvol herstel van cliënten en hun naasten.

Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met Giel Verhaegh. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.