Artikelen zoeken

GGzE werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan twee projecten: ZAPP met als product de Zelfscore App en LiZe met als product een Lithium zelftest.

Wat is Crosscare:

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

Zowel project ZAPP als project LiZE wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In de onderliggende alinea’s zal op beide projecten dieper worden ingegaan.

ZAPP

Met de zelfscore app brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg. Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen, het resultaat te visualiseren in een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psychoeducatie aanbod inzichtelijk te maken. Dit instrument is oorspronkelijk met financiële ondersteuning van het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en in samenwerking met Forensisch Psychiatrisch Centrum de Pompestichting ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten de beschikking te geven over hun eigen taxatie instrument dat hen in staat stelt samen met hun behandelend team mede richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore app vormt een basistool voor de cliënt om in samenspraak met de hulpverlener(s) of belangrijke ander gericht aan de slag te gaan, doelen te stellen en meters te maken vanuit een positieve basis.

Dit instrument is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten en eerste kwalitatieve resultaten hebben laten zien dat het instrument bijdraagt aan het vergroten van zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie. Naast de app voor cliënten wordt door BPI momenteel ook een behandelaren versie ontwikkeld die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend ten opzichte van de huidige manier van werken en bovenal gericht op het faciliteren van de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores. Hiermee leggen we de basis voor effectievere behandeling.

Waar de app voor het forensische werkveld vooral steunt op het risicotaxatie instrument zal dit in de reguliere zorg vooral gericht zijn op levensgebieden of de cirkel van welbevinden, zodat het op termijn ook geschikt wordt voor zelfhulp.

Binnen de kaders van dit CrossCare project zullen wij dit instrument geschikt maken voor bredere toepassing binnen de reguliere GGZ, detentie en verslavingszorg in Nederland en België. Daarnaast zullen wij de implementatie van de zelfscore app binnen de forensische psychiatrie in Nederland en België versnellen door een implementatiedienst te ontwikkelen met ondersteunende backoffice die het gemakkelijker moet maken voor instellingen om het instrument onderdeel te maken van hun zorgproces. Voor beide doelen werken wij samen met de proeftuinen uit het CrossCare project: Lifelabs in Nederland en LiCaLab in België. Deze proeftuinen ondersteunen bij het vinden van instellingen in de reguliere GGZ, verslavingszorg, detentie werkveld en forensische zorg waarmee co-creatie sessies met cliënten en behandelaren worden georganiseerd die inzicht moeten geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument. Vervolgens zullen wij de zelfscore app verder “op maat” ontwikkelen voor iedere doelgroep en middels in eerste instantie een alfa test en in een latere fase een gesloten beta test binnen dezelfde instellingen en met ondersteuning vanuit de proeftuinen verder optimaliseren en valideren. De methodiek van samenwerken is agile waarbij we steeds dezelfde fases zullen doorlopen samen met de proeftuinen richting optimalisatie. De bestaande app zal de basis vormen voor de nieuwere versies. Gedurende het hele project zal de ontwikkeling een belangrijke rol spelen maar ook de daadwerkelijke implementatie van de app op de werkvloer.

De uiteindelijke doelstelling van het project is dat de zelfscore app ingezet wordt als centrale tool in het herstel cq. de behandeling van cliënten binnen de forensische en de reguliere zorg om cliënten meer regie over hun eigen hersteltraject te geven. Dit zet mensen in hun kracht, bevordert de positieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Mensen laten zien zelf de regie te pakken en doorbreken daarmee het beeld dat zij niet in staat zijn om zelf de regie te nemen over bepaalde zaken. Door een beroep te doen op gezonde eigenschappen van cliënten laat je de dominantie van ziekte gebalanceerd op de achtergrond verdwijnen. Dit doorbreekt tegelijk de negatieve beeldvorming, stigma en zelfstigma en laat mens en omgeving ervaren dat mensen veel meer zijn dan een psychiatrische aandoening. Het resultaat bestaat uit met de verschillende doelgroepen gevalideerde afgeleide versies van de zelfscore app die wij in een vervolgfase samen met technische partner BPI naar de markt zullen brengen. Het daarvoor meest geschikte business model en marktbenadering plan voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt wordt eveneens binnen de kaders van dit project verder onderzocht en gevalideerd aan de hand van co-creatie sessies met stakeholders binnen de beide proeftuinen.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met deelnemende proeftuinen: Slimmer Leven 2020, LiCalab

Deze samenwerking ondersteunen bij het vinden van instellingen en proeftuinen in de reguliere GGZ, verslavingszorg, detentie werkveld en forensische zorg waarmee co-creatie sessies met cliënten en behandelaren worden georganiseerd. Deze moeten inzicht geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument. Vervolgens zullen wij de zelfscore app verder “op maat” ontwikkelen voor iedere doelgroep en middels in eerste instantie een alfa test en in een latere fase een gesloten beta test binnen dezelfde instellingen en met ondersteuning vanuit de proeftuinen verder optimaliseren en valideren.

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.

LiZe

Middels deze projectaanvraag willen de aanvragende partijen CE-Mate en GGzE een samenwerking opstarten en verduurzamen rond het gezamenlijk naar de geestelijke gezondheidsmarkt brengen van een lithium zelf testmethode met blended care zorgmodule voor cliënten met een bipolaire stoornis. CE-Mate heeft reeds een gevalideerde lithium zelf test ontwikkeld op basis van een unieke en gepatenteerde Lab-on-a-Chip technologie die gebruik maakt van capillaire elektroforese. De applicatie is in een eerdere fase reeds technisch en klinisch gevalideerd. Nieuw in deze aanvraag zijn de ontwikkeling van een telecommunicatie platform waarmee data van de lithium zelftest middels een bluetooth en IP verbinding gedeeld wordt met het systeem van het klinisch laboratorium en/of de psychiatrische instelling en de ontwikkeling van een blended care module waarin de gemeten data wordt gebruikt om de cliënten meer inzicht te geven in eigen patronen van pieken en dalen in stemmings- en energieniveau. Met de proeftuinen binnen dit Crosscare project wordt onderzocht hoe de lithium zelf test het beste binnen de psychiatrische behandelsetting in Nederland en België geïmplementeerd kan worden. In beide proeftuinen worden gebruikersgroepen van zowel cliënten als behandelaren gevormd waarmee co-creatie sessies plaatsvinden gericht op zowel de ontwikkeling als de implementatie van de lithium zelf test met blended care module.

Het belangrijke voordeel voor cliënten van dit systeem is dat zij veel minder belast worden met laboratorium onderzoeken en er tegelijkertijd veel minder risico is op gevaarlijke bijwerkingen zoals lithium vergiftiging. Het belangrijk voordeel voor behandelaren is dat zij een veel directer en completer krijgen van de situatie van de cliënt op basis waarvan zij hun medicatie voorschriften kunnen baseren. Daarbij kan de combinatie van de lithium zelf test en blended care module leiden tot betere medicatietrouw en daardoor effectievere behandeling van bipolaire stoornissen.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met deelnemende proeftuinen: Slimmer Leven 2020, InnovAge, LiCalab

Dankzij deze samenwerking en met de proeftuinen binnen dit Crosscare project wordt onderzocht hoe de lithium zelf test het beste binnen de psychiatrische behandelsetting in Nederland en België geïmplementeerd kan worden. In beide proeftuinen worden gebruikersgroepen van zowel cliënten als behandelaren gevormd waarmee co-creatie sessies plaatsvinden gericht op zowel de ontwikkeling als de implementatie van de lithium zelf test met blended care module.

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.