Artikelen zoeken

Zapp

Met de zelfscore app brengen GGzE en BPI gezamenlijk een nieuwe instrument naar de markt voor toepassing binnen de reguliere GGZ, forensische GGZ, detentie werkveld en verslavingszorg.

In kaart brengen

Het instrument stelt cliënten in staat om hun eigen beschermende- en risicofactoren in kaart te brengen. Het resultaat geeft een eenvoudig plaatje dat meteen overzicht op de eigen situatie biedt en per risicogebied het behandel- en psychoeducatie aanbod inzichtelijk te maakt.

Fondsen

Dit instrument is oorspronkelijk met financiële ondersteuning van het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Het is in samenwerking met het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Pompestichting ontwikkeld voor de forensische psychiatrie. De bedoeling is om cliënten de beschikking te geven over hun eigen taxatie instrument dat hen in staat stelt samen met hun behandelend team mede richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan. De zelfscore app vormt een basistool om in samenspraak met de hulpverlener(s) of belangrijke ander gericht aan de slag te gaan, doelen te stellen en meters te maken vanuit een positieve basis.

Co-creatie

Dit instrument is ontwikkeld in co-creatie met een groep cliënten en eerste kwalitatieve resultaten hebben laten zien dat het instrument bijdraagt aan het vergroten van zelfinzicht, behandelmotivatie en eigen regie. Naast de app voor cliënten wordt door BPI momenteel ook een behandelaren versie ontwikkeld die communiceert met het Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit is tijdbesparend ten opzichte van de huidige manier van werken en bovenal gericht op het faciliteren van de dialoog met cliënten over overeenkomsten en verschillen in scores. Hiermee leggen we de basis voor effectievere behandeling.

Werkveld

Waar de app voor het forensische werkveld vooral steunt op het risicotaxatie instrument zal dit in de reguliere zorg vooral gericht zijn op levensgebieden of de cirkel van welbevinden, zodat het op termijn ook geschikt wordt voor zelfhulp. Binnen de kaders van dit CrossCare project zullen wij dit instrument geschikt maken voor bredere toepassing binnen de reguliere GGZ, detentie en verslavingszorg in Nederland en België. Daarnaast zullen wij de implementatie van de zelfscore app binnen de forensische psychiatrie in Nederland en België versnellen door een implementatiedienst te ontwikkelen met ondersteunende backoffice die het gemakkelijker moet maken voor instellingen om het instrument onderdeel te maken van hun zorgproces.

Proeftuinen

Voor beide doelen wordt er samengewerkt  met de proeftuinen uit het CrossCare project: Lifelabs in Nederland en LiCaLab in België. Deze proeftuinen ondersteunen bij het vinden van instellingen in de reguliere GGZ, verslavingszorg, detentie werkveld en forensische zorg waarmee co-creatie sessies met cliënten en behandelaren worden georganiseerd die inzicht moeten geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen voor dit instrument.

Op maat

Vervolgens zullen wij de zelfscore app verder “op maat” ontwikkelen voor iedere doelgroep. Middels een alfa test en een gesloten beta test binnen dezelfde instellingen en met ondersteuning vanuit de proeftuinen zal er verder optimaliseerd en gevalideerd worden. Er wordt 'agile' samengewerkt  waarbij we steeds dezelfde fases zullen doorlopen samen met de proeftuinen. De bestaande app is de basis voor de nieuwere versies. Het ontwikkelen is belangrijk,  maar vooral ook het daadwerkelijke implementeren van de app op de werkvloer gaat veel aandacht krijgen.

Uiteindelijke doelstelling

De uiteindelijke doelstelling van het project is dat de zelfscore app ingezet wordt als centrale tool in het herstel.  Vooral om cliënten in de behandeling binnen de forensische en de reguliere zorg  meer regie over hun eigen hersteltraject te geven. Dit zet mensen in hun kracht en bevordert de positieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het laat zien  of cliënten zelf de regie kunnen pakken en  daarmee het beeld doorbreken dat zij niet in staat zouden zijn om zelf de regie te nemen. Door een beroep te doen op gezonde eigenschappen van cliënten laat je de dominantie van ziekte  naar de achtergrond verdwijnen. Dit doorbreekt tegelijk de negatieve beeldvorming, stigma en zelfstigma en laat mens en omgeving ervaren dat mensen veel meer zijn dan een psychiatrische aandoening. 

Resultaat

Het resultaat bestaat uit met de verschillende doelgroepen gevalideerde afgeleide versies van de zelfscore app. Deze afgeleide versies zullen wij in een vervolgfase samen met technische partner BPI naar de markt  brengen. Het daarvoor meest geschikte business model en marktbenadering plan (voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt)  wordt eveneens binnen de kaders van dit project verder onderzocht en gevalideerd aan de hand van co-creatie sessies met stakeholders binnen de beide proeftuinen.

Paul ter Horst.jpg

Wilt u meer informatie over het project neem dan contact op met Paul Ter Horst. Op de hoogte blijven van GGzEi? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.